• تلفن: 33149467-33149163-(013)
  • موبایل: 09117830347

رونمایی کتاب های تألیف شده در حوزه صنایع دریایی

رونمایی از چهار کتاب با موضاعات حوزه دریایی در پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

در پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو با حضور سردار فدوی، سردار دکتر مظفری نیا، سردار زمانی قلعه و سردار گوکلانی، از چهار کتاب که توسط متخصصان سازمان صنایع دریایی و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا تألیف گردیده است رونمایی شد.