• تلفن: 33149467-33149163-(013)
 • موبایل: 09117830347

گزارش پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

پس از تصمیم شورای سیاست گذاری همایش در انجمن علمی پژوهشی دریایی در خصوص برگزاری پنجمین دوره همایش ملی شناورهای تندرو در دانشگاه صنعتی مالک اشتر و برگزاری جلسات مشترک اعضای انجمن با مسئولین دانشگاه، به ویژه ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم پژوهش و فناوری و در نتیجه تشکیل کمیته راهبری همایش، پیشنهاد ریاست کمیته علمی به نماینده سازمان صنایع دریایی ارائه گردید که با موافقت تمامی اعضاء، دکتر محمد حسین کریمی به عنوان رئیس کمیته علمی و دکتر حمید کاظمی از سازمان تحقیقات و جهاد خود کفایی ندسا به عنوان دبیر کمیته علمی منصوب و فعالیت کمیته علمی از خردادماه سال 1395 آغاز گردید که در این بخش از گزارش فعالیت های این کمیته و نتایج حاصله به تفصیل شرح داده خواهد شد

پس از تصمیم شورای سیاست گذاری همایش در انجمن علمی پژوهشی دریایی در خصوص برگزاری پنجمین دوره همایش ملی شناورهای تندرو در دانشگاه صنعتی مالک اشتر و برگزاری جلسات مشترک اعضای انجمن با مسئولین دانشگاه، به ویژه ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم پژوهش و فناوری و در نتیجه تشکیل کمیته راهبری همایش، پیشنهاد ریاست کمیته علمی به نماینده سازمان صنایع دریایی ارائه گردید که با موافقت تمامی اعضاء، دکتر محمد حسین کریمی به عنوان رئیس کمیته علمی و دکتر حمید کاظمی از سازمان تحقیقات و جهاد خود کفایی ندسا به عنوان دبیر کمیته علمی منصوب و فعالیت کمیته علمی از خردادماه سال 1395 آغاز گردید که در این بخش از گزارش فعالیت های این کمیته و نتایج حاصله به تفصیل شرح داده خواهد شد

 • پیشنهاد اعضای کمیته علمی از طرف رئیس کمیته و تصویب آن در کمیته راهبری همایش
 • تعیین اهداف همایش به شرح زیر و تصویب آن در کمیته راهبری
 • تعیین محورهای همایش به شرح زیر و تصویب آن در کمیته راهبری
 • شناسایی افراد متخصص و مجرّب در حوزه شناورهای تندرو در سه بخش دانشگاه، صنعت و نیرو به منظور انتخاب اعضای هیأت داوران و تأیید نهایی آن در کمیته راهبری همایش
 • طراحی پوستر اول و فراخوان مقاله و تصویب آن در کمیته راهبری همایش
 • توزیع پوستر و فراخوان مقاله با اولویت دانشگاه ها، صنایع مرتبط و کاربران(نیروهای مسلح و سایر مشتریان)
 • انجام مکاتبات رسمی و مذاکره با مراکز یاد شده با هدف افزایش کمّی و کیفی آثار علمی
 • راه اندازی سایت رسمی همایش و تعیین مسئول دبیرخانه
 • دریافت مقالات، کارگاهها و ایده ها از طریق سایت همایش و دسته بندی آن بر اساس محورهای علمی همایش و حوزه تخصصی داوران به عنوان پیش نیاز فرآیند داوری آثار
 • داوری آثار ارسالی توسط 2 داور(با مشارکت 40 نفر از اعضای هیأت داوران)
 • بررسی مقالات و ایده های داوری شده توسط رئیس کمیته علمی و انتخاب نهایی جهت چاپ، پوستر و ارائه شفاهی
 • بررسی کارگاه­های ارسالی و انتخاب 6 عنوان کارگاه جهت ارائه در روز همایش و تصویب آن در کمیته علمی
 • انتخاب 24 عنوان مقاله جهت ارائه شفاهی
 • انتخاب 25 عنوان مقاله جهت چاپ به­صورت پوستر
 • انتخاب 129 عنوان مقاله جهت چاپ در کتابچه مجموعه چکیده مقالات(این تعداد شامل مقالات انتخاب شده جهت ارائه شفاهی و پوستری نیز می گردد. 24+25+80)
 • انتخاب 4 عنوان ایده جهت ارائه به­صورت پوستر
 • تهیه برنامه زمان­بندی ارائه مقالات و کارگاه­ها در روز برگزاری همایش و سازماندهی روسا و اعضای میزهای تخصصی ارزیابی نهایی مقالات
 • تهیه فرم های مخصوص ارزیابی نهایی مقالات ، کارگاه ها و ایده ها به منظور انتخاب برترین ها
 • تشکیل میزهای تخصصی هم زمان در روز همایش در سه سالن همراه با ارائه مقالات و کارگاه ها توسط نویسندگان و ارزیابی توسط رئیس و اعضای میزهای تخصصی با تکمیل و امضای فرم های مخصوص
 • تشکیل جلسه جمع بندی به ریاست دبیر علمی همایش و انتخاب برترین ها
 • تهیه لوح تقدیر جهت اهداء به نویسندگان/ ارائه دهندگان آثار برتر
 • سخنرانی و ارائه گزارش توسط دبیر علمی همایش در مراسم اختتامیه
 • تقدیر از برترین ها در مراسم اختتامیه